Halka Arz İşlemleri Nedir?

Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılmaya karar vermeleri durumunda halka arz ve aracı kurum başvurularından önce bir danışmanlık hizmeti almasında Şirket adına zaman, maliyet ve öngörü alanlarında büyük faydaları bulunmaktadır.
Halka Arz Danışmanlığı

Halka arz, şirketlerin finansal kaynak elde etmek, likidite sağlamak, kurumsallaşmak, tanıtım yapmak ve itibar kazanmak amacıyla halka açıldıkları bir işlemi ifade eder. Bu işlem, şirket hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetimi ve kontrolünde Borsa İstanbul’da (BIST) yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışını içerir.

Halka arz, şirketlere organize olmuş, şeffaf, düzenli çalışan ve güvenilir bir piyasa üzerinden sermaye elde etme fırsatı sunar. Bu süreçte şirketler, hisselerini satarak geri ödemesiz bir finansal kaynak elde ederler. Ayrıca, halka arz olan şirketler, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işlem yaparlar. Bu sayede şirketlerin kurumsal yönetim kalitesi uluslararası standartlara uygun ve yatırımcılar için tercih edilen bir faktör haline gelir.

Halka Arzın Faydaları

  • Düşük Maliyetli Finansman: Halka arz, şirketlere ucuz finansmana erişim sağlar. Hisselerin kamuya sunulması, düşük maliyetli bir finans kaynağı sunar ve şirketlerin büyüme veya yeni projeler için gerekli sermayeyi daha verimli bir şekilde elde etmelerini sağlar.
  • Kredi Kullanımı avantajları: Halka arz sonucunda borsada işlem gören hisseler, şirketlerin daha fazla kredi kullanma yeteneğini artırır. Bu hisseler, teminat olarak gösterilerek bankalardan daha fazla kredi alabilme imkanı sunar.
  • Hissedarlar için Likidite ve ikinci halka arz: İkincil halka arz (secondary offering) yoluyla şirketler, mevcut hisse sahiplerinin mevcut hisselerini piyasaya sürer. Bu, şirketlerin elde edilen fonları kullanma yeteneklerini artırırken, mevcut hisse sahiplerine likidite sağlar ve portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı olur.
  • Kurumsal İtibar ve Görünürlük: Halka arz, şirketin kurumsal itibarını artırabilir. Borsada işlem gören bir şirket olarak, şirket daha fazla tanınır hale gelir ve kamuoyunda daha fazla güven oluşturabilir.
  • Kurumsal Yönetim ve Şeffaflık: Halka arz, şirketlerin daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik gereksinimlerini karşılamalarını sağlar. Borsada işlem gören şirketler, finansal verilerinin bağımsız kuruluşlarca düzenli olarak denetlenmesi gerekliliği sayesinde daha kurumsal bir yapıya kavuşur.
  • Çalışan Motivasyonu: Halka arz, çalışanlarını şirketin ortakları haline getirme veya hisse sahibi yapma fırsatı sunarak, hisse opsiyonları veya hisse planları aracılığıyla çalışanlarını teşvik edebilir.Globalleşme İş birliği ve Stratejik Ortaklık Fırsatları: Halka arz, şirketlere uluslararası pazarlara açılma ve globalleşme fırsatları sunar, bu da şirketin büyüme potansiyelini genişletebilir. Aynı zamanda halka arz sonrası, şirketler benzer sektörlerdeki diğer şirketlerle işbirliği ve stratejik ortaklık fırsatlarına daha açık hale gelirler.

Leo Finansal Halka Arz Danışmanlık Modelimiz

Halka Arz

Şirketler faydalanacağı danışmanlık hizmeti sayesinde, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un incelemelerinden önce zayıf yanlarını görüp, bunları düzeltmenin yanı sıra güçlü yanlarını ortaya koyabilir ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesini sağlayabilir. Şirketlere halka arz öncesi, süreç ve sonrasında destek sunuyoruz. Halka arz stratejilerini belirlemede rehberlik ederken, sürecin her aşamasında aktif bir rol oynayarak şirketlerin halka arzı sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına yardımcı oluruz. Bu model ile, şirketlerin halka arz süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, her aşamada ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede verdiğimiz halka arz işlemleri danışmanlığı hizmetimizin kapsamını şöyle sıralayabiliriz:

1. Halka Arz Öncesi Check-Up:

Finansal Analiz: Şirketin finansal durumu detaylı bir şekilde incelenir. Leo Finansal uzmanları, borçları, gelirleri, nakit akışını ve varlık değerlemelerini gözden geçirir.

Operasyonel İnceleme: Şirketin işletme süreçleri titizlikle değerlendirilir. İşletme verimliliği, iş süreçleri, yönetim yapısı ve organizasyonel etkinlikler göz önünde bulundurulur.

Kurumsal Yapı Değerlendirmesi: Leo Finansal, şirketin yönetim yapısını ve kurumsal yönetişimini inceler. Bu aşama, şirketin halka arza uygunluğunu ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine uyumluluğunu gözden geçirir.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel riskler tanımlanır. Şirketin halka arz sürecinde karşılaşabileceği finansal, operasyonel ve yasal riskler değerlendirilir.

Uyumluluk ve Düzenlemelere Uygunluk İncelemesi: SPK ve diğer düzenleyici kurumların gereksinimlerine uygunluğu kontrol edilir. Gerekli belge eksiklikleri tespit edilir.

Öz Değerlendirme ve Strateji Belirleme: İncelemeler sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak, şirketin halka arza hazır olup olmadığına dair bir öz değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda halka arz stratejisi ve eylem planı belirlenir.

2. Yeniden Yapılandırma ve Halka Arz Öncesi Hazırlık Süreci:

Finansal durum tespiti ve halka arz yol haritasının hazırlanması: Şirketin finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ‘na uygun olarak çevirimlerinin yapılıp yaklaşık firma değerinin belirlenmesi ve buna uygun olarak halka arz yol haritasının belirlenir. Finans stratejisi belirlenir ve bu strateji doğrultusunda finansal planlama ve yapılandırma çalışmaları yapılır.

Halka Arz Stratejisinin Belirlenmesi ve üst yönetimin bilgilendirilmesi: Şirket’in finansal yapısı dikkatlice incelenir ve halka arz kararı uygunluğu, doğru zaman ve stratejisi belirlenir. Halka arz sürecinin ayrıntıları, prosedürleri ve bu süreçteki riskler üst yönetimle paylaşılır. Bu sunum, şirketin halka arz sürecine onay vermesine yardımcı olur.

Halka Arz Takvimi: Halka arz için gerekli hazırlık ve süreç aktivitelerinin planlandığı bir iş programı oluşturulur.

Halka Arz Ekibinin Oluşturulması: İşletme içinde, halka arz sürecini yönetecek bir ekip kurulur. Bu ekip, orta ve üst düzey yöneticilerden oluşturulur.

Esas Sözleşme Değişiklikleri: Şirketin esas sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale getirilir. Bu, sermaye artırımı, hisse devir ve tedavülünün düzenlenmesi gibi konuları içerir. Esas sözleşme değişiklikleri SPK onayına sunulur.

Aracı Kurum Seçimi: SPK tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla aracı kuruluş ile aracılık sözleşmesi imzalanır. Aracı kurum seçimi sürecinde şirkete destek sağlanır.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi: İşletmenin muhasebe sistemi ve mali tablo formatları SPK yönetmeliklerine uygun hale getirilir. Bağımsız denetim firması, bağımsız denetim raporunu hazırlar ve bu sürecin yönetimi sağlanır.

Hukuki Danışman Seçimi: Hukuki uyuşmazlıklar ve düzenlemeler incelenir. Hukuki danışman seçilir, hukuki raporlar hazırlanır ve bu sürecin yönetimi sağlanır.

Hisse Fiyatının Belirlenmesi: Aracı kurumlar ile işbirliği yaparak hisse fiyatı belirlenir ve fiyat tespit raporu hazırlanır. Halka arz edilen hisselerin değeri şirketin gerçek değerini yansıtacak şekilde belirlenir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum: Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapar. Bu, yönetim ve denetim kurullarının oluşturulması ve ilgili yönetmeliklerin ve prosedürlerin SPK yönetim ilkelerine göre düzenlenmesini içermektedir.

Halka Arz dosyasının Hazırlanması: Halka arz başvurusu için gerekli belgeler ve izahnameler, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanır.

3. Halka Arz Süreci:

KSS ve SPK Başvurusu: Halka arz için gerekli başvurular, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gibi resmi kurumlarla iletişim kurularak başlatılır. Başvuru formları ve belgeler hazırlanır.

Borsa İstanbul Başvurusu: Hisse senetlerinin işlem görmesi amacıyla Borsa İstanbul’a başvuru yapılır.

Şirket Tanıtımı: Şirketin kamuya tanıtımı yazılı ve görsel medyada, internet üzerinde başlar. Şirketin halka arz süreci duyurulur.

Denetim raporları analizi: Bağımsız denetim raporu ve hukukçu raporlarının incelenmesi ve görüş bildirilmesi

Şirket İncelemesi: Borsa İstanbul ve SPK uzmanları, şirketin merkezi ve üretim tesislerini yerinde inceleyerek, finansal ve diğer verileri analiz ederler. Bu inceleme, şirketin halka arza uygunluğunu değerlendirir.

Pay Pazarının Belirlenmesi: Borsa İstanbul, şirketin işlem göreceği pay piyasa pazarını belirler. (Örneğin: yıldız pazar, ana pazar, alt pazar, yakın izleme pazarı, vb.)

İzahname Hazırlığı ve onayı: İzahname, SPK onayı için hazırlanır. Bu süreç bağımsız avukatlar tarafından gerçekleştirilir ve şirket yetkilileri ve danışmanlar tarafından gözden geçirilir. İzahname, SPK’ya sunularak onay için başvurulur.

Halka Arz: Hisseler halka arz edilir ve aracı kurumlar aracılığıyla satılır. Satış sonuçları KAP’ta ilan edilir ve Borsa İstanbul ve SPK’ya bildirilir.

İşlem Görmeye başlanması: Şirketin hisseleri gong töreni ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlar.

4. Halka Arz Sonrası Destek Süreci:

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Koordinasyonu: Leo Finansal, kurumsal yönetim ilkelerini etkili bir şekilde yöneterek, yönetim organlarının bu prensiplere uygun bir şekilde işlemesini sağlar. Bu, şirketin yönetim yapısını güçlendirir ve şeffaflığı artırarak yatırımcıların güveninin kazanılmasını sağlar.

Yatırımcı İlişkileri Yönetimi: Leo Finansal, yatırımcı ilişkileri birimini oluşturur ve bu birimdeki personeli gerekli eğitimle donatır. Aynı zamanda, Sermaye Piyasası Lisansı sahibi personel istihdamına destek verir. Bu, yatırımcılarla daha etkili iletişim kurmayı hedefler ve yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar.

Web Sitesi Yönetimi: Leo Finansal, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak web sitesinde paylaşılacak bilgileri ve belgeleri düzenler. Bu sayede, önemli bilgiler yatırımcılar ve genel kamu tarafından kolayca erişilebilir hale gelir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Faaliyetleri: Leo Finansal, kamuyu aydınlatma sürecini organize eder ve KAP aracılığıyla yapılacak önemli özel durum açıklamalarını düzenler. Ayrıca, açıklamaların zamanlaması ve içeriği konusunda destek sağlar, böylece bilgiye erişim ve şeffaflık sağlanır.