İç Denetim / İç Kontrol Süreç Danışmanlığı

Neden Gereklidir?

Hızlı büyüyen organizasyon yapıları, artan cirolar ve giderek belirsizleşen ekonomik hayat içerisinde kurumlarımızda da almış olduğumuz her karardan, yürüttüğümüz bütün operasyonlardan emin olmak isteriz. Bu noktada işletmelerin artan iş hacmi ve karmaşıklaşan operasyonel faaliyetleriyle beraber sermayedarların yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili güvence ihtiyacı oluşur.

İç Denetim, oluşan bu güvence ihtiyacı karşısında (farklı konumlandırmalar olmakla birlikte) Yönetim Kurulları adına denetim faaliyetleri yürüterek; mali bilgilerin ve raporların güvenilirliği, işletme varlıklarının korunması, kanuni düzenleme ve kurum içi düzenlemelere uyum, yürütülen faaliyetlerin verimli ve etkili olması konularında Yönetim Kuruluna makul güvence sağlar.

Nedir?

İç Denetim; kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere görev yapan, kurumun risk yönetim, kontrol yapısı ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirerek bu süreçlerle ilgili gelişime katkı sunmak üzere yapılan denetim ve danışmanlık faaliyetleridir.

Hangi Unsurlardan Oluşur?
  • Makul Güvence ve Danışmanlık,
  • Bağımsızlık ve Tarafsızlık
  • Kurum Gelişimine Katkı
  • Sistematik ve Disiplinli Bir Faaliyet
Amacı ve Kapsamı Nedir?

İç Denetim; kurumun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. İç denetçiler; risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar..

Dışarıdan Denetim Hizmetleri

Kurumunuzun operasyon yapısı ve mevcut kurum kültürü, İç Denetim faaliyetlerinin dışarıdan yürütülmesini gerektirebilir. Dışarıdan İç Denetim hizmeti kapsamında, belirlenecek olan risk bazlı İç Denetim planı çerçevesinde ilgili birimler denetlenerek bulgu ve aksiyon raporu oluşturulacaktır. Bu kapsamda üst yönetim, kurumun bütünü yerine kendi risk bakış açısının sonucu olarak belirli bir birimin veya sürecin denetlenmesi ile projeyi sınırlandırabilir.

Bu kısmı örnek ile açmak gerekirse, ülkemizde faaliyetlerine devam eden hemen her firmanın şu üç birime sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar; finans, satın alma ve insan kaynaklarıdır. Kurumdan kuruma değişkenlik göstermekle beraber, insan kaynakları faaliyetinin muhasebe birimini tarafından yürütülmesi gibi örneklerle de karşılaşmak günümüzde halen mümkün durumdadır. Bu noktada, kurumun mevcut satın alma faaliyetleri, satın alma departmanınca veya ayrı bir departman tarafından sürdürülse bile; mevcut iş yapış şekilleri, kurumda yazılı olan politika, prosedür ve talimatnameler çerçevesinde denetlenecektir. Oluşturulacak bulgu ve aksiyon planı ile beraber alınması gereken önlemler sıralanacak ve süreç sahiplerince sahiplenilmesi sağlanacaktır.

İç Denetim Birimi Kurulumu

Hızla büyüyen yapılar içerisinde vbir süre sonra İç Denetim birimlerinin kurum bünyesinde faaliyet gösterir hale getirilmesi hem maliyet etkin, hem İç Denetçilerin eriştikleri kurum içi özel bilgiler sebebiyle daha güvenli bir yöntemdir.

Bu kapsamda, tarafımızca İç Denetim birimi kurulumunda şu aşamalarda destek verilir:

  • İç Denetim politikasının belirlenmesi,
  • İç Denetim komitesinin oluşturulması ve işlerlik kazandırılması.
  • İç Denetim prosedürünün oluşturulması,
  • İç Denetim kadro ihtiyacının belirlenmesi ve kurucu ekip istihdamı,
  • Risk bazlı ilk İç Denetim planının oluşturulması,

Yukarıda sayılan maddeler İç Denetim sürecinde izlenmesi gereken temel adımlardır. Her firmada yukarıdaki sırayla ve yukarıdaki detay ile İç Denetim birimi kurulumu gerekmeyecektir. Bu aşamada önemli olan Yönetim Kurulunun tavrı ve kurum içerisinde İç Denetim biriminden beklentisidir.

Bize Ulaşın